Start Enkeltmannsforetak

Registrer enkelt på 5 minutter. Selskapet er ferdig registrert i løpet av 1-3 virkedager. Pakken inkluderer mange gunstige tjenester for deg som skal starte enkeltmannsforetak for første gang.

Fyll ut dine detaljer

Tips! Du kan teste vår tjeneste for å se hvordan den fungerer. Du forplikter deg ikke til noe som helst gjennom å starte en bestilling på vår nettside. Betalingen skjer i det siste steget hvor du også må godkjenne bestillingen før dine utfylte selskapsdokumenter produseres.

Begrensede sosiale rettigheter når man starter enkeltmannsforetak

I dag er enkeltmannsforetak en av de vanligste formene for foretak i Norge. Enten du vil starte opp et firma ved siden av fast jobb eller ønsker å være selvstendig næringsdrivende, er etablering av enkeltmannsforetak utvilsomt den letteste måten å gå frem på. Å starte enkeltmannsforetak innebærer færre formaliteter enn hva etablering av et aksjeselskap gjør. Det stilles ingen krav til egenkapital, og man trenger heller ikke å utnevne et styre, holde stiftelsesmøte eller sende inn vedlegg når foretaket opprettes. Eiere av enkeltmannsforetak er økonomisk ansvarlige for egen bedrift. Som innehaver av foretaket står man samtidig fritt til å ta egne valg da man disponere bedriften og overskuddet etter eget ønske. 

Selv om det finnes mange gode grunner til å etablere et enkeltmannsforetak, må man likevel ta innover seg at det dessverre finnes flere ulemper enn fordeler med denne formen for foretak. Som innehaver av et enkeltmannsforetak har man færre rettigheter enn normale arbeidstakere. Her er det særlig den begrensede tilgangen på sosiale rettigheter i form av sykepenger, dagpenger og pensjon som kan by på utfordringer. På tross av dette kan ditt enkeltmannsforetak allikevel fungere veldig godt. Så lenge man tar forhåndsregler og er klar over hvilke utfordringer man står ovenfor, samt hvordan man kan hanskes med dem, vil det meste gå bra.

Nedenfor vil du få en nærmere oversikt over hvordan du skal forholde deg til utbetaling av sykepenger, dagpenger og hvordan de som driver enkeltmannsforetak lettest mulig kan spare opp nok midler til pensjonisttilværelsen.


Minimal utbetaling av sykepenger

 

Som arbeidstaker har man 100% økonomisk dekning fra første sykedag. Men dersom man er innehaver av et enkeltmannsforetak stiller det seg annerledes. Da har man nemlig lavere sykepengedekning. Dersom du skulle bli syk og ha behov for sykepenger vil du som eier av et enkeltmannsforetak ha rett på 75% sykepenger fra 17. dag. Med dette er man selv ansvarlig for de første 16 dagene, noe som tilsvarer det arbeidsgiver vanligvis dekker for sine ansatte. Disse 16 dagene telles fra dagen NAV har fått melding om sykdom eller at lege er oppsøkt.

I Norge er det vanligvis NAV som utbetaler sykepenger, og i forkant av en eventuell utbetaling fastsettes et sykepengegrunnlag. I de fleste tilfeller blir dette beregnet ut fra
gjennomsnittet av pensjonspoengtallene for de siste tre årene du har fått skatteoppgjør for. Dersom enkeltmannsforetaket ble etablert for under tre år siden, eller inntekten har en tendens til å variere mer enn 25% sammenliknet med det beregnede sykepengegrunnlaget, vil man få utbetalt sykepenger basert på en individuell vurdering.

 

For å bedre økonomien de første 16 dagene av sykdomsforløpet, kan det være fordelaktig å tegne ulike former for forsikringer. Dersom du er på jakt etter mer informasjon, kan du både snakke med din egen bank i tillegg til diverse private aktører.

Ingen tilgang til dagpenger

 

Hvis man er arbeidsledig og registrert som arbeidssøker kan man i de fleste tilfeller motta dagpenger fra NAV. Dagpenger anses stort sett som en erstatning for manglende inntekt og er gjerne et resultat av arbeidsløshet. Med dette er det kanskje ikke så overraskende at innehavere av enkeltmannsforetak ikke opparbeider seg retten til dagpenger av det man tjener i foretaket. Det betyr at hvis markedet ditt skulle forsvinne og du blir arbeidsløs, vil du ikke motta støtte i form av dagpenger. Lenge var det mulig for de over 64 år å søke om dagpenger på grunnlag av tidligere næringsinntekt. Etter innføring av pensjonistreformen i 2011 ble dette tiltaket endret, og nå kan ikke lenger søke om dagpenger.  


Dersom du på den annen side allerede mottar dagpenger og er i ferd med å etablere et enkeltmannsforetak kan du søke om å beholde dagpengene. Igjen vil utfallet bli en individuell vurdering fra NAV.

 

Spar til pensjon

 

Å spare til pensjon er viktig da du som innehaver av et enkeltmannsforetak selv tjener opp pensjon ut fra egen næringsvirksomheten. Ved overgangen til pensjonisttilværelsen vil derfor mange erfare at det oppstår en betydelig inntektsreduksjon da man i de fleste tilfeller ofte kun får utbetalt halvparten av det man tidligere har hatt i inntekt.

Etter at loven om obligatorisk tjenestepensjon ble opprettet i 2006, plikter

arbeidsgiver å opprette en tjenestepensjonsordning for lønnsmottakere. Denne pensjonsordningen kommer i tillegg til vanlig alderspensjon som utbetales fra Folketrygden.

Samtidig som loven om obligatorisk tjenestepensjon ble opprettet, fikk også innehavere av enkeltmannsforetak anledningen til å opprette en skattemessig gunstig innskuddspensjonsordning. Hvis du driver et enkeltmannsforetak eller er selvstendig næringsdrivende og ikke skaffer deg en tilleggspensjonsordning selv eller sparer i innskuddspensjon, må du kun klare deg med utbetalingen du får fra Folketrygden.


Ved å inngå private pensjonsavtaler i yrkesaktiv alder vil du få en bedre økonomi som pensjonist og dermed unngå å bli minstepensjonist.


Kort oppsummert


Det finnes mange gode grunner til å opprette enkeltmannsforetak og dette er nok mye av årsaken til at så mange bestemmer seg for å gjøre nettopp dette. Til tross for at det er en av de vanligste formene for foretak i Norge, er det allikevel vanskelig å komme utenom at man har begrensede sosiale rettighetene ved oppstart av enkeltmannsforetak. Særlig kan mangelen på sykepenger de første 16 dagene av et sykdomsforløp være utfordrende hvis man ikke på forhånd har oppsparte midler som kan gjøre hverdagen lettere for de fleste. Det at man ikke får utbetalt dagpenger er på den annen side ikke nødvendigvis det største problemet man møter når man driver egen bedrift. Allikevel kan det være lurt å være klar over hvilken betydning dette kan ha for deg om markedet ditt forsvinner eller om du skulle havne i en annen uheldig situasjon der du står uten inntekt.

Sammen med utbetaling av sykepenger er det å legge av penger til pensjon et viktig element å ta innover seg. Kombinert er disse elementene de største utfordringene når det kommer til begrensede sosiale rettigheter som innehaver av enkeltmannsforetak. På tross av dette er det mange vanskelige situasjoner man lett kan unngå dersom man er føre var og setter seg grundig inn i lover og regler før man etablerer et enkeltmannsforetak.
 

image
Hans Kahn  1995 visningar
senest oppdatert: 11/19/2021 3:21 PM

Vårt kundesenter

21 09 02 56

Mandag-fredag:
10:30 - 17: 00

Lørdag-søndag: lukket

Ferie: stengt

footer desktop
footer mobile