Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 0
  • 3
  • 7
  • 3

Moms for enkeltmannsforetak

Merverdiavgift, også kalt moms, avgift som betales til statskassen på omsetning av varer og tjenester i alle ledd i produksjons- eller distribusjonsprosessen. Den generelle satsen er (fra 2013) 25 prosent, for næringsmidler (redusert sats) 15 prosent og for person-transport, kringkastingsavgift, romutleie på hotell, ervervsmessig utleie av hytter, feri-eleiligheter og annen fritidseiendom (lav sats) 8 prosent. I enkeltmannsforetak skal man betale moms hvis inntekt overstiger 50 000 kroner.


For bedrifter og organisasjoner som skal betale merverdiavgift til staten, er merver-diavgiften som regel ingen kostnad. Som næringsdrivende må du betale merverdiavgift på innkjøpene dine, men som oftest kan du få fradrag for denne avgiften.


Hvert ledd i omsetningen oppkrever avgift av de varer som omsettes (utgående avgift), men har samtidig fradragsrett for den avgift som er betalt til egne leverandører (in-ngående avgift). Det som den næringsdrivende skal betale til staten, ved terminvise avgiftsoppgjør, utgjør forskjellen mellom inngående og utgående avgift. Er inngående avgift høyere enn utgående, blir forskjellen utbetalt.
Det overveiende antall varer er avgiftsbelagt. Levering av varer, elektrisk kraft og gass regnes likt med varesalg. Andre avgiftspliktige ytelser er tjenester som gjelder varer eller fast eiendom, oppdrett og tilsyn av dyr, utleie av varer, transport og oppbevaring av varer, kontorservice, telekommunikasjon, reklame og annonser, servering fra ho-teller, bevertningssteder, hår- og skjønnhetspleie m.m.


Varer som kan selges avgiftsfritt til forbruker er brukte kjøretøyer (men det skal betales omregistreringsavgift), kjøretøyer som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift, transporttjenester direkte til eller fra utlandet, kunstneres salg av egne kunstverk, aviser som utkommer regelmessig med minst ett nummer ukentlig, elektroniske nyhetstjenes-ter, bøker i siste omsetningsledd, tidsskrifter som hovedsakelig omsettes til faste abon-nenter eller hovedsakelig deles ut til foreningsmedlemmer, og tidsskrifter med over-veiende politisk, litterært eller religiøst innhold.


Det skal heller ikke betales avgift ved salg av fast eiendom og ved reparasjon, vedlike-hold, nybygging eller ombygging av skip på minst 15 meter største lengde, bestemt for passasjerbefordring mot vederlag eller for befordring av last eller for sleping, berging, redning, isbryting, yrkesmessig fiske eller fangstvirksomhet. Elektrisk kraft til hushold-ningsbruk i fylkene Finnmark, Troms og Nordland er fritatt for avgift. Nærmere regler for beregning av merverdiavgift er inntatt i lov av 19. juni 1969 med senere endringer.


Hvordan regner man ut momsen på fakturaen på produkter og tjenester?


Den generelle satsen er den enkleste å regne ut, siden det at den er på 25% gjør regnes-tykket enkelt. For eksempel kan den regnes ut slik: 125 kroner (totalsummen) / 1,25 (25 prosent moms) = 100 kroner (da har du summen uten moms). For å finne momsen tar du så prisen med moms 125kr – summen uten moms 100 = 25 kr. Eller enda enklere: total-beløpet / 5 = momsbeløpet, når det er 25% mva.


For å lese mer om merverdiavgift trykk på denne lenken:
https://registrer-mva.no/register-mva/registrer-mva

Registrer enkeltmannsforetak
dasdasd