Start Enkeltmannsforetak

Registrer enkelt på 5 minutter. Selskapet er ferdig registrert i løpet av 1-3 virkedager. Pakken inkluderer mange gunstige tjenester for deg som skal starte enkeltmannsforetak for første gang.

Fyll ut dine detaljer

Tips! Du kan teste vår tjeneste for å se hvordan den fungerer. Du forplikter deg ikke til noe som helst gjennom å starte en bestilling på vår nettside. Betalingen skjer i det siste steget hvor du også må godkjenne bestillingen før dine utfylte selskapsdokumenter produseres.

Skatt for enkeltpersonforetak

Som eier eller innehaver i et enkeltpersonsforetak er du selv ansvarlig for å skatte av foretaket. Skatteprosenten (marginalskatten), skal beregnes av din totale inntekt, både fra foretaket og eventuell annen inntekt og normalt er skat-teprosenten på mellom 35,4 - 49,9 % og må betales forskuddsvis. Du melder endring av inntekt for å få beregnet forskuddsskatten din ved å sende inn skjema "Endre skattekort/forskuddsskatt” til Skatteetaten. Når de har beregnet hvor mye skatt du skal betale, vil du motta innbetalingsblankett for hver termin, som er 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Hvis du beregner å ha underskudd første år skal du ikke sende inn skjema for beregning av for-skuddsskatt, og i stedet oppgi underskuddet i skattemeldingen din.


Rapportering av over-/underskudd skjer årlig gjennom din ordinære skatte-melding (tidligere kalt selvangivelsen) med eventuelle vedlegg. Hvis man driver et enkeltpersonsforetak ved siden av heltidsjobb legges gevinsten til total år-sinntekt slik at man betaler skatt på hele sin inntekt, og dette kan føres i posten for Næringsinntekter.

Mindre foretak som har lavere omsetning enn kroner 50 001,-, kan slippe vedlegg. Foretak med enkle skattemessige forhold kan også velge å levere "Næringsrapport skatt". Øvrige foretak skal legge ved næringsoppgave og skjemaet "Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224)" som vedlegg til skatte-meldingen.


Hvordan beregner du hvor mye skatt du skal betale?

- Finn alminnelig inntekt ved å summere inntekter og trekke fra kostnader.
- Finn skjermingsgrunnlaget ved å legge sammen verdien på enkelte eiendeler og trekke fra gjeld til finansinstitusjoner. Multipliser beløpet med skjermingsrenten.
- Ved å legge alminnelig inntekt som grunnlag skal du så beregne per-soninntekten. Videre legger du til og trekker fra poster etter foretaksmodel-len.


Her er et eksempel:

EiendelerEgenkapital og gjeld
Anleggsmidler 200 000Egenkapital 500 000
Aksjer 400 000Langsiktig gjeld 175 000
Varer 50 000 
Kundefordringer 25 000 
SUM EIENDELER 675 000SUM EK og Gjeld 675 000
Driftsregnskap
Driftsinntekter 300000
Driftskostnader 150000
Sum drift 150000
Renteinntekter 12000
Renteutgifter 5000
Aksjeavkastning 35000
Driftsresultat 192000


Driftsresultatet, eller overskuddet på 192 000kr utgjør vår alminnelige inntekt og beløpet skal beskattes med 27% etter å ha trukket fra personfradraget. Først finner vi skjermingsgrunnlaget. Dette brukes til å bergene skjermingsfradraget som trekkes fra den alminnelige inntekten. Dette gjør vi ved å legge sammen kundefor-dringer, varige driftsmidler og goodwill samt trekke fra gjeld til finansinstitusjoner.


Når vi beregner skjermingsgrunnlaget er et det middelverdien som skal legges til grunn. Har du en inngående balanse (IB) på 20 000kr og en utgående balanse (UB) på 24 000kr bruker du snittverdien, altså 22 000kr. I dette eksempelet går vi for enkelthets skyld ut i fra at balansen representerer middelverdiene.


Skjermingsgrunnlag
Anleggsmidler 200000
Varer 50000
Kundefordringer 25000
Langsiktig gjeld -175000
SUM Skjermingsgrunnlag 100000


Skjermingsgrunnlaget multipliseres med finansdepartementets risikofrie rente.
Denne var i 2015 på 0,6% og i 2016 0,4%
(Vi bruker 2015 i eksempelet)
100 000*0,006= 600kr.


Vi ser igjen på alminnelig inntekt for å finne personinntekt. Foretaksmodellen dikterer at kapitalkostnader skal legges til (Dette gjelder ikke tap på kundefordringer eller rentekostnader, så lenge den ikke overstige skjermingsgrunnlaget), mens kapital-inntekter og skjermingsfradrag trekkes fra.


Personinntekt
Alminnelig inntekt: 192000
– Renteinntekter 12000
– Avkastning på aksjer 35000
– Skjermingsfradrag 600
Sum personinntekt 144400


Skatt skal beregnes på grunnlag av alminnelig inntekt – personfradrag, mens tryg-deavgift beregnes av personinntekten. Vi setter opp en oversikt over de aktuelle faktorene som inngår i beregningen.


Alminnelig inntekt: 192000
-Personfradrag: 51750
= Beregningsgrunnlag: 140250
27% Skatt 37 867,50
Personinntekt 144400
Beregningsgrunnlag TA 144400
Trygdeavgift (11,4%) 16416


Vi legger sammen skatt og trygdeavgift og får at den totale skatten utgjør:
37 867,50+16416 = 54 283,50kr.
Dette gir en skatt på 28,3% av foretakets totale overskudd. (54 283,50/192 000).

Vårt kundesenter

21 09 02 56

Mandag-fredag:
10:30 - 17: 00

Lørdag-søndag: lukket

Ferie: stengt

footer desktop
footer mobile